Kontakt

E-mail: emor[at]emor.ee

Telefon: 626 8500

Fax: 626 8501

Täida küsimuse vorm siin

Oled siin: Kodurubriik / Emor / Vastajale / Korduma kippuvad küsimused

Korduma kippuvad küsimused

Siit leiad vastused küsimustele, mida meilt sageli seoses uuringutega ja uuringule vastamisega küsitakse. Kui Sa  aga ei leia siit oma küsimusele vastust, võta julgesti meiega ühendust ja me vastame heameelega .

 

 

Kuidas Te just minu vastama valisite?

Vastajad valitakse välja juhuvaliku põhimõttel: eesmärk on tagada kõigile inimestele võrdne võimalus uuringus osalemiseks. Selline valik tagab usaldusväärse uuringutulemuse.

 

Kodudes toimuvate küsitluste puhul valib arvuti juhuvalikuga AS Andmevara aadressibaasis olevatest aadressidest lähteaadressid üle Eesti. Sellelt aadressilt alustab küsitleja küsitlemist. Lähteaadressist edasi liigub küsitleja etteantud sammuga vastavalt valikureeglitele. Lisaks sellele on iga uuringu puhul ka reeglid, kuidas konkreetses peres vastaja välja valida.Telefoniküsitluste puhul genereerib arvuti etteantud piirides telefoninumbreid, millele helistatakse. Nii satuvad küsitletute hulka ka salastatud numbrid ning need, mis ei ole telefoniraamatutes.

 

Oluline on, et vastama satuksid tõepoolest juhuslikud ja erinevad inimesed ning valik ei sõltuks küsitleja subjektiivsest eelistusest.

 

  

 

Miks minuga eelnevalt telefoni teel küsitlusaega kokku ei lepita?

Juhuvaliku puhul jääb vastaja isik anonüümseks ja seetõttu puudub küsitlejal võimalus Teie telefoninumbri väljaselgitamiseks, et Teile eelnevalt ette helistada. Uue ja sobivama küsitlusaja saate kokku leppida esmase kontakti käigus. Küsitleja püüab kahtlemata Teie soovi arvestada ja külastada Teid sobivamal ajal. Nii mõnigi küsitleja teebki esmavisiidi Teie juurde just küsitlusaja kokkuleppimiseks.

 

Minu telefoninumber on salastatud. Kuidas Te saite mu numbri, et mulle helistada?

Telefoniküsitlustes genereerib numbrid, kuhu helistatakse, arvuti. Seetõttu satuvadki küsitlusse ka salastatud numbrite omanikud. Sellise juhuvaliku eesmärk on anda kõigile inimestele võrdne võimalus uuringus osaleda ja saada seeläbi usaldusväärsemad uuringutulemused. Uuringus osalemisel on tagatud Teie anonüümsus ja Teie antud vastuste konfidentsiaalsus. Teie vastuseid ei seostata telefoninumbri ega Teie isikuga, analüüsil tehakse üldistusi.

 

  

Miks ei võiks ma vastata internetis? Miks küsitleja mulle ukse taha tuleb?

Kantar Emor viib pidevalt läbi ka mitmeid internetiuuringuid, mis on vastaja jaoks kahtlemata mugav võimalus oma arvamust avaldada. Iga küsitlusmetoodika valik sõltub aga eeskätt uuringu eesmärgist ja esindusliku valimi tagamise võimalusest. 

  • Internetiuuring on hea teatud vastajagruppide puhul, kuid mitte kogu elanikkonda puudutavaks uuringuks. Veebiuuringuga ei jõua me internetti mitte kasutavate vastajateni, nt vanemad inimesed, mitmed maapiirkondade elanikud jt. Seega ei peegeldaks ainult internetis korraldatavate küsitluste tulemused kogu elanikkonna arvamust.
  • Kvaliteetse uuringutulemuse saamiseks peame küsitlema kindla arvu inimesi - näiteks 500 vastajat. Silmast silma intervjuude puhul tagavad selle küsitlejad, internetiuuringu puhul jätavad väga paljud küsitlusele vastamata (ainult 30-50% vastavad). Arvuti kui "passiivne" suhtluspartner ei motiveeri vastajat uuringus osalema.
  • Otsesuhtluses vastajaga saab küsitleja kohest tagasisidet, kui vastaja ei saanud mõnest küsimusest aru, vastab huupi, süüvimata küsimuse sisusse või ei ole mingil põhjusel adekvaatne intervjuus osalema. Arvuti teel vastates ei ole võimalik kontrollida küsitluskvaliteeti: puudub võimalus küsimuse täpsustamiseks, uuesti esitamiseks või ebaadekvaatse vastajaga intervjuu lõpetamiseks.
  • Uuringu tellija ei saa veebiuuringute puhul 100% kindel olla, et vastaja on just see, kes ta väidab end olevat. Vastaja ei tohiks olla mõni teine pereliige või sõber, samuti ei tohiks vastata kollektiivselt, sest sellisel juhul ei peegelda sisestatud vastused ainult konkreetse inimese objektiivset hinnangut.
  • Küsitleja näitab vastajale sageli sülearvutist toodete/reklaamide pilte või videosid, kus vastaja peab hinnangu andmiseks materjali lõpuni vaatama või teatud elemente jälgima. Iseseisvalt arvutiga tegutsedes ei saa kindel olla, et vastaja vajaliku juhendiga tutvub, uuringu tellija soovitud viisil tegutseb või omab piisavat arvuti kasutamise oskust uuringuprogrammi tehniliste lahenduste käivitamiseks. Ka tänasel päeval on meie hulgas veel palju neid inimesi, kes arvutit „kardavad“.

   

 

Kuidas veenduda, et end Kantar Emori küsitlejana tutvustav inimene on see, kes ta väidab end olevat?

Igal Kantar Emori küsitlejal on kaasas fotoga töötõend, mille küsitleja peab ennast tutvustades esitama. Teil on õigus paluda seda töötõendit näha. Lisaks on Teil võimalus (ka õhtusel ajal ja nädalavahetustel) helistada Kantar Emori vastajate tugitelefonile 626 8585 ja kontrollida küsitleja nime ning konkreetse uuringu toimumist.

Telefoniküsitluste puhul saate kontrollida, milliselt numbrilt Teile helistati. Kantar Emori küsitluskeskuse telefoninumbrid on järgmised: 6268586, 6268600, 56828802. Lisainfo saamiseks palun pöörduge tugitelefonil 6268585.

 

Kuidas on tagatud minu poolt antud vastuste konfidentsiaalsus?

Kantar Emor järgib uuringute läbiviimisel häid uuringutavasid ning Euroopa Arvamus- ja Turundusuuringute Ühingu E.S.O.M.A.R. avaliku arvamuse küsitluse läbiviimise reegleid.
Kantar Emor tagab Teie anonüümsuse ja Teie antud vastuste konfidentsiaalsuse. Vastuseid uuringuküsimustele ei seostata Teie isikuandmetega ja ei analüüsita üksikvastaja tasemel, vaid üldiste sotsiaal-demograafiliste näitajate/sihtgruppide lõikes (nt vanus, sugu, haridustase jm). Uuringu tellija ei saa infot, mida konkreetne üksikisik on vastanud.

 

Miks mulle ei öelda, kes on uuringu tellija?

Uuringute eesmärk on saada objektiivne pilt inimeste arvamustest. Teadmine, kes on uuringu tellinud klient, mõjutaks Teie antavate vastuste erapooletust. Seetõttu ongi reegliks kliendi nime mitte avaldada. Objektiivsuse huvides ei ole ka küsitlejad sageli teadlikud uuringu konkreetsest tellijast.

 

Kuidas on võimalik saada infot uuringu tulemustest?

Kantar Emori algatusel tehtud ja meie omandis olevatest uuringutulemustest anname teavet meedia vahendusel. Avalikke uuringutulemusi leiate meie kodulehe Uudiste leheküljelt. Enamik Kantar Emori uuringuid on tehtud konkreetsetele klientidele, kelle jaoks uuringutulemused on väärtuslik äriteave, mida ei avalikustata. Nende uuringute tulemused ilmnevad ettevõtete tegevuse kaudu n-ö kaudselt: uute tarbijale meelepäraste toodete juurutamises ja sortimendi muutustes, kvaliteetsemas teeninduses, ettevõtte kommunikatsioonis ja reklaamis, erinevates seadustes jne.

 

Miks küsitakse uuringutes minu sissetuleku ja varade kohta?

Sissetulekut küsitakse analüüsi eesmärgil, et selgitada, kas ja kuidas erinevad kõrgema ja madalama sissetulekuga inimeste vajadused ja ootused. Kodutehnika ja muude asjade olemasolu küsimine on seotud samuti sissetulekutepõhise kihistumisega. Eri riikide uuringutulemusi analüüsides on raske võrrelda omavahel sissetulekuid ja seetõttu kasutatakse rahvusvahelistes võrdlustes teatud varade olemasolu või puudumise mõõdikut. Osad detailsemad küsimused tele- ja videoseadmete kohta on vajalikud Telemõõdiku paneeluuringu jaoks, kus jälgitakse pidevalt üle-eestiliselt elanike tehniliste lahenduste kasutamist.

 

Miks Te küsitlete ainult teatud vanuses inimesi?

Iga uuring algab sellest, et uuringu tellija määratleb, kelle (millises vanuserühmas, millise elukohaga jne) arvamust ta palub meil küsida. Vanuse vm piirangute seadmine ei pruugi tähendada, et tellijat Teie arvamus ei huvita - pigem on see kompromiss vajaduste ja võimaluste vahel. Paljud turundusuuringud viiakse läbi vastajatega vanuses 15-74 a, kuid on ka uuringuid, nt Eurobaromeeter, kus vastajaks sobivad kõik üle 15-aastased EL-i kodanikud. Vanus ei ole sageli ainus kriteerium vastaja valikul.

 

Miks külastab küsitleja mind kodus ka puhkepäeval, pühade ajal ja tööpäeva õhtul, kui on minu puhkeaeg?

Päevasel ajal küsitlusi läbi viies satuvad vastajateks enamasti mittetöötavad ja pensionil viibijad, kuid uuringutulemuste seisukohalt on oluline küsitleda ka piisaval arvul töötavaid vastajaid. Seetõttu külastab küsitleja kodusid tööpäeviti alates kl 17.00 ja puhkepäevadel, kuid püüab vajadusel kokku leppida uue ja sobivama külastusaja. Uuringute tähtaegadest lähtuvalt jäävad ajakava sisse sageli ka pühad. Soovitame küsitlejatel võimalusel vältida küsitlemist riiklikul pühal, kuid alati ei ole see võimalik, sest klient vajab uuringutulemusi kiiresti.

 

Miks küsitleja soovib mind küsitleda ka juhul, kui mul on teema kohta vähe teavet?

Iga vastaja arvamus on võrdselt oluline. Uuringud annavad üldpildi inimeste arvamustest, mistõttu ongi tähtis, et vastajaks satuvad erinevate teadmiste, hinnangute ning eelistustega inimesed.

 

Miks peaksin oma väärtuslikku aega pühendama vastamisele? Mida see mulle annab?

Saame siinkohal rääkida sellest, mida erinevad vastajad on meile oma tagasisides kirjutanud.
Näiteks on uuringus osalemine andnud võimaluse arutleda, väljendada enda jaoks olulisi seisukohti ja rääkida kaasa teemadel, millele igapäevatempos alati ei mõtlegi. Paljud vastajad on pidanud uuringukogemust seetõttu väga kasulikuks ja huvitavaks.
Mitmed vastajad on rõõmsad, et just neid on valitud otsustusprotsesse mõjutama, kuna nende mõtted ja arvamused jõuavad Kantar Emori kaudu erinevate juhtide ja otsustajateni.
Paljudele vastajatele on teinud heameelt küsitleja poolt jäetud väike tänukingitus ja jagatud meeldiv suhtluskogemus, sest kohtumine toreda Kantar Emori küsitlejaga on andnud positiivse elamuse. 

Kontakt | RSS | Telli uudised e-mailile | Sisukaart

Copyright Kantar Emor 2018